Le te rrjedhin ujevarat e imanit,

le te rrjedhin ujevarat e frymezimit,

mushkerite e endrres te ndiejne frymemarrjen,

e meshiren e gjere le te derdhe mbi ne,

Zoti yne, fuqiplote i lavdishem!

..........................................

Ilustrim me ajete,per faktet e madherise se Tij.
 
Bismilahi Rrahmani Rrahim! 
 
133-u pajisi me mjete gjallërimi ...
 
134- Me kopshte e me burime uji.
Surja Shuara,ajeti 133,134,Kuran